سید نجم در تمامی کتب علوم خفیه تفحص و تحقیق نموده است. که در هر باب دستوری در زمینه محبت یافته و برآن شده تا این دستورات را در مجموعه ای بنام حب نامه سید نجم بعد از اتمام کتاب اول بنام مجربات سید نجم جمع آوری نماید و آن را در اختیار همگان قرار دهد. البته باید بدانید که تمام این علم تنها با داشتن ایمان قوی و رعایت تقوی الهی و جهت مستقیم کاربردی می باشد.
خواننده ابتدا تقوی خود را قوی و سپس به انجام دستورات یا خواندن این ادعیه ها بنمایند. همچنین در این کتاب هر دستوری را به نام حُب نامگذاری شده است. و مجدد ذکر می کند که همه آنها به صورت تحقیقی می باشد و مجرب از آن خداست.

در حال نمایش یک نتیجه