احمد عثمان متولد 1934 در قاهره مصر، پژوهشگر دنیای باستان است. او نظریات متعددی را مطرح کرده که برخی از آنها ذاتاً از نوع بازبینی تاریخی و در مورد مصر باستان، خاستگاه یهودیت و مسیحیت هستند.

در حال نمایش یک نتیجه